Přejít k hlavnímu obsahu

Tiráž

Vydal
Hennecke GmbH
Birlinghovener Straße 30
D-53757 Sankt Augustin

Phone: +49 (0) 22 41 33 9-0
@email

DIČ: DE811138420

Soud registrace: AG Siegburg, HRB 10005

Jednatelé:
Yves Souguenet
Rolf Trippler
Svend Weidemann
Thomas Wildt

Ownership
Hennecke GmbH is ultimately owned by Capvis Equity IV, L.P. and the Hennecke Management Team. Capvis Equity IV, L.P. is a fund advised by the Swiss private equity firm Capvis Equity Partners AG.

 
Realizace

Medeya Kommunikation
Diederichs & Partner GbR
Moltkestraße 2
53604 Bad Honnef
Germany
www.medeya.de

Všeobecné podmínky používání

Přístup k této webové stránce a její používání jsou předmětem následujících podmínek. Nepoužívejte prosím tuto webovou stránku, když nesouhlasíte s těmito podmínkami. Tato webová stránka byla vyvinuta společností Hennecke GmbH (dále uváděnou jako Hennecke) a je jí rovněž spravována, tj. vlastníkem a provozovatelem webové stránky www.hennecke.com je Hennecke. Vyhrazujeme si právo pozastavit či zrušit tuto webovou stránku nebo učinit částečné nebo kompletní úpravy této webové stránky nebo Všeobecných podmínek používání, našich Všeobecných obchodních podmínek a našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek. Vezměte prosím v úvahu, že takové změny můžeme učinit dle našeho uvážení a bez předchozího oznámení. Musíme Vás proto požádat, až příště navštívíte tuto webovou stránku, podívejte se znovu na podmínky, abyste zaznamenali případné změny nebo úpravy, které mohly být provedeny.

Vzdání se používání a výhod
Všechny detaily, dokumenty a ilustrace publikované na této webové stránce jsou výhradním vlastnictvím Hennecke. Svolení k jejich používání je uděleno podmínkou, že příslušný záznam copyright je zobrazen na všech kopiích, že takové detaily jsou pouze používány pro osobní účely, že nejsou komerčně využívány, že detaily nejsou jakkoli upravovány a že všechny ilustrace získané z webové stránky jsou používány pouze společně s průvodním textem.

Obchodní značky a autorské právo (copyright)
Všechny obchodní značky na této webové stránce jsou vlastnictvím Hennecke, pokud není uvedeno jinak nebo jiným způsobem pochopitelným jako práva třetí strany. Jakékoli neoprávněné používání těchto obchodních značek nebo jiných materiálů je výslovně zakázáno a znamená porušení autorských práv, práv obchodní značky nebo jiných práv průmyslového vlastnictví.

Omezené ručení
Hennecke sestavila podrobné informace poskytnuté na této webové stránce z interních a externích zdrojů podle svých nejlepších znalostí, přesvědčení a s profesionální péčí. Usilujeme o kontinuální rozšiřování a aktualizaci tohoto okruhu. Informace na této webové stránce jsou pouze za účelem prezentování Hennecke a jejích zastoupení, produktů a služeb. Nicméně, není učiněno žádné prohlášení ani dána záruka, ani vysloveně ani mlčky, za kompletnost nebo správnost informací na této webové stránce. Obzvláště Vás musíme požádat, abyste si byli vědomi, že tyto informace nemusí být již aktuální. Tudíž doporučujeme, abyste si ověřili veškeré informace, které získáte na této webové stránce, před jejich použitím v jakékoli formě. Doporučení uvedená na této webové stránce Vás neosvobozují od provádění Vašich vlastních kontrol u našich nejnovějších doporučení – zvláště naše bezpečnostní datové listy a technické specifikace – a u našich produktů, za účelem posouzení jejich vhodnosti pro určené procesy a účely. Pokud byste požadovali nějaké doporučení nebo instrukce ohledně našich produktů nebo služeb, kontaktujte nás prosím přímo. Uživatelé této webové stránky prohlašují, že souhlasí s přístupem na webovou stránku a k jejímu obsahu na jejich vlastní riziko. Ani Hennecke ani třetí strany zapojené do psaní, vytváření nebo přenosu této webové stránky nemohou být činěny zodpovědnými za poškození nebo zranění vyplývající z přístupu nebo nemožnosti přístupu nebo z používání nebo nemožnosti používání této webové stránky nebo z faktu, že jste se spoléhali na informaci uvedenou na této webové stránce. Během používání těchto stránek uživatel nesmí narušovat bezpečnost těchto stránek, nesmí používat tyto stránky pro přenos škodlivých souborů a pokoušet se proniknout do částí stránek, které nejsou určeny pro veřejný přístup. Uživatelé této stránky jsou rovněž zavázáni respektovat copyright Hennecke na těchto stránkách.

Webové stránky prodejců třetích stran / odkazy
Tato webová stránka obsahuje odkazy / reference na webové stránky třetích stran. Poskytováním takových odkazů, Hennecke nedává svůj souhlas s jejich obsahem. Hennecke také nepřijímá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah takových webových stránek nebo jakoukoli zodpovědnost za poškození nebo zranění zapříčiněné používáním těchto obsahů, v jakékoli formě. Odkazy na jiné webové stránky jsou pouze poskytnuty uživatelům webových stránek pro jejich potřeby. Uživatelé na takové stránky vstupují na své vlastní riziko.

Vámi poskytnuté detaily
Uživatel této webové stránky je plně zodpovědný za obsah a správnost detailů, které on nebo ona pošle Hennecke, jakož i za neporušení práv jakékoli třetí strany, která mohou být v takových detailech zahrnuta. Uživatel dává jeho nebo její obsah Hennecke k uložení takových detailů a k použití toho samého k účelu statistické analýzy nebo pro nějaký jiný specifikovaný obchodní účel, pokud informace nezahrnuje osobní detaily, přesahující master data nebo používaná data, jak je definováno v oddílech 5 a 6 německého zákona o ochraně dat u teleslužeb. Obzvláště je Hennecke oprávněna používat obsahy takových zpráv, včetně nápadů, vylepšení, plánů, technik a expertiz v nich obsažených, k jakémukoli účelu, jako je vývoj, výroba a/nebo marketing produktů nebo služeb a k reprodukování takových informací a k jejich zpřístupnění třetím stranám bez jakýchkoli omezení.

Mezinárodní uživatelé
Tato webová stránka je kontrolována, provozována a aktualizována Hennecke. Je výhradně určena pro používání v EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika). Hennecke nedává žádnou záruku, že detaily obsažené na této webové stránce jsou rovněž správné v místech mimo EMEA, a zvláště, že produkty a služby budou dostupné se stejným vzezřením, ve stejných velikostech a za stejných podmínek. Pokud byste přistupovali na tuto webovou stránku mimo místo v EMEA nebo stáhli její obsah z takového místa, vezměte prosím v úvahu, že to je Vaše vlastní zodpovědnost zajistit, abyste jednali v souladu s lokální legislativou platnou v tom místě.

Produkty zmiňované na této webové stránce mohou pocházet v různých formátech, být v různých velikostech, nebo mít různé nápisy nebo označení, v závislosti na dané zemi.

Zákazníci v USA jsou žádáni, aby kontaktovali Hennecke Inc., která je kompetentní pro obchodování Hennecke GmbH ve Spojených státech.

Prodej produktů Hennecke
Naše produkty jsou prodávány v souladu se současnou verzí našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Přihlašovací stránka: Přístupová práva
Vezměte prosím v úvahu, že jste zavázáni chránit Vaše přístupová práva před neautorizovaným použitím třetích stran a že musíte zajistit, aby nemohla být používána ostatními bez Vaší autorizace. Musíte okamžitě ohlásit Hennecke, pokud zjistíte, že byla porušena bezpečnost ohledně nějakých detailů dostupných na webové stránce Hennecke nebo pokud neautorizované osoby získaly Vaše přístupová práva nebo pokud zaznamenali fakt, že takový přístup možná mohly získat.

Aplikovatelné zákony
Jakákoli právní prohlášení nebo soudní řízení v souvislosti s touto webovou stránkou nebo jejím používáním podléhají německým zákonům, kromě ustanovení mezinárodního soukromého práva a Haagských úmluv souvisejících s jednotnými zákony o mezinárodní koupi zboží z 1. července 1964 a úmluvou OSN z 11. dubna 1980.

Výhledová prohlášení
Tato internetová stránka obsahuje výhledová prohlášení. Tyto prohlášení používají slova jako "věří," "domnívá se," "předpokládá" nebo podobné formulace. Různá známá nebo neznámá rizika, nejasnosti nebo jiné faktory mohou vést ke značným rozdílům mezi skutečnými budoucími výsledky, finanční situací, vývojem nebo výkonem naší společnosti a těmito buď přímo vyjádřenými nebo implikovanými prohlášeními.

Tyto faktory zahrnují mimo jiné věci například:

Tyto faktory zahrnují faktory diskutované v našich veřejných zprávách vypracovaných s Frankfurtskou burzou a s Komisí pro kontrolu cenných papírů Spojených států (zahrnuje náš formulář 20-F). Vzhledem k těmto nejasnostem, upozorňujeme čtenáře, aby nevkládali nepřiměřenou důvěru v tyto výhledová prohlášení. Nepřebíráme naprosto žádné závazky k aktualizaci těchto výhledových prohlášení nebo k jejich úpravě pro budoucí události nebo vývoj.